Pliki cookies

 • Polityka prywatności i plików cookies

  Polityka prywatności i plików cookies serwisu slawop.NET

  Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego www.slawop.net przez Sławomira Pieszczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „slawop.NET Sławomir Pieszczek”, ul. W. Sikorskiego 12A/4, 59-400 Jawor, NIP: 695-116-54-42.

  § 1
  Definicje

  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Sławomir Pieszczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „slawop.NET Sławomir Pieszczek”, ul. W. Sikorskiego 12A/4, 59-400 Jawor, NIP: 695-116-54-42,
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slawop.net,
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

  § 2
  Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie takich jak formularz zamówienia, formularz dodania opinii, formularz kontaktowy, formularz dodania komentarza, formularz zapisu na newsletter, formularz zapisu na kurs.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
  3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, firma, adres siedziby, numer NIP) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
  4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodania opinii (imię i nazwisko, adres e-mail, strona internetowa) przetwarzane są wyłącznie w celu archiwizacji przesyłanych opinii.
  5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail) przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
  6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodania komentarza (imię, adres e-mail oraz strona internetowa) przetwarzane są wyłącznie w celu archiwizacji dodanych komentarzy.
  7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter (imię oraz adres e-mail) przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera.
  8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu, dodać opinię, skontaktować się z Administratorem, dodać komentarz, zapisać się na newsletter.
  9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
   1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  11. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:
   1. wglądu do swoich danych osobowych,
   2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  § 3
  Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  § 4
  Logi serwera

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.